Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

The Sea

                                          The sea does not reward those who are

                                          too anxious, too greedy, or too impatient. 

                                          One should lie empty, open, choiceless 

                                        as a beach - waiting for a gift from the sea.

                                                    -Anne Morrow Lindbergh

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Roses

The flower is
           the poetry of reproduction. It is an        
                                                  example of the eternal seductiveness of life.
                                                                         -Jean Giraudoux